donderdag 14 december 2017

dinsdag 17 oktober 2017

Breedband Alkmaar-Buiten nieuwsbrief oktober 2017


Breedband Alkmaar-Buiten nieuwsbrief oktober 2017

De afgelopen maanden is er achter de schermen veel werk verzet. In deze nieuwsbrief zullen we duidelijkheid verschaffen over de voortgang van het initiatief.
Tijdens de vraagbundeling in 2014 en 2015 is gebleken dat er in het buitengebied en kleine kernen een grote behoefte bestaat aan een goede internetverbinding. Binnen de grote kernen is die behoefte minder omdat daar een redelijke verbinding bestaat. Omdat de meeste aansluitingen zich binnen de grote kernen bevinden, leek aanleg van het glasvezel netwerk lange tijd financieel niet haalbaar.
In 2015 begon ook de overheid het belang van “Snel Internet Voor Iedereen” in te zien. Er kwamen signalen dat de overheid steun wilde gaan verlenen. In de laatste maanden werd de vorm van de overheidssteun concreter. BAB werd nieuw leven in geblazen omdat we nieuwe kansen zagen. We leggen hieronder uit waarom.
De EU-regelgeving maakt onderscheid in witte, grijze en zwarte gebieden. In een wit gebied is er geen aanbieder, die internet aanbiedt met een downloadsnelheid groter dan 30 Mbit/sec. In een zwart gebied zijn er twee of meer aanbieders met meer dan 30 Mbit/sec. Grijze gebieden zitten hier ergens tussenin. 
Bij het aanleggen van glasvezel is het mogelijk in witte gebieden steun te krijgen van de overheid, mits deze niet marktverstorend is. Zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Alkmaar zijn bereid steun te verlenen. Deze steun zal bestaan uit een garantstelling voor een financiering van het witte gebied en ondersteuning van ons initiatief. De garantstelling maakt het mogelijk een financiering te verkrijgen bij de Bank Nederlandse Gemeente tegen zeer gunstige voorwaarden. In het grijze gebied mag de overheid geen steun verlenen. Om ook hier glasvezel aan te leggen, zal BAB zonder steun van de overheid een financiering realiseren.
Om vast te stellen of ons initiatief haalbaar is, is er een uitgebreid financieel plan geschreven. In deze business case zijn veel gegevens verwerkt waaronder aanneemsom, aantal abonnees en kosten van de financiering. We hebben hiermee kunnen vast stellen dat ons plan financieel haalbaar is.
Uit de berekening is ook naar voren gekomen dat de prijs voor een abonnement hoger zal zijn dan voorheen. Maar nog steeds concurrerend met de huidige aanbieders in het gebied.
Ons plan is op 2 oktober jl. aan de gemeente en de provincie gepresenteerd en werd positief ontvangen.
In de komende weken gaan wij de  aannemers vragen hun offertes te actualiseren. Verder gaan wij onderhandelen met de providers over de prijs van de diensten die zij willen aanbieden over ons netwerk. Wanneer de cijfers actueel zijn kunnen wij een accurate business case presenteren. De provincie en gemeente zullen dan bepalen of ze ons plan kansrijk achten.
Wij zullen de bewoners zo snel mogelijk informeren over de tarieven voor de verschillende abonnementen. Dat we de kosten zo laag mogelijk willen houden spreekt voor zich. Daarom werken we ook nauw samen met onze buurinitiatieven om, daar waar mogelijk, synergievoordeel te behalen.
De in het verleden afgesloten abonnementen zijn niet meer geldig. Wij zullen de vraagbundeling over moeten doen. Inmiddels hebben wij ervaring opgebouwd en goed gekeken naar andere vraagbundeling trajecten. Met deze ervaringen stellen wij een plan van aanpak op en hebben vertrouwen in een positief resultaat.
Het gebied waar Breedband Alkmaar-Buiten zich nu op richt bestaat uit alle adressen in de plaatsen Driehuizen, Grootschermer, Markenbinnen, Noordeinde, Oterleek, Starnmeer en Ursem gem. S. Ook nemen we de “witte” adressen in de plaatsen Stompetoren en Schermerhorn mee. Een speciale positie nemen de adressen in De Woude en een klein deel van Spijkerboor in. Origineel behoorden deze adressen tot het gebied van BAB. De respons was hier ook voldoende, maar deze adressen liggen niet in de gemeente Alkmaar. Vooralsnog gaan we er van uit dat we ze mee kunnen nemen, maar dat is van een aantal factoren afhankelijk. 
Op onze site staat een postcodecheck. Hier kunt u controleren of uw adres in het gebied ligt. De uitkomst hiervan is een goede indicatie, maar op adresniveau ligt het nog niet helemaal vast. Zodra alles definitief is zullen wij dit melden.
Donderdavond 2 november organiseren we een vrijwilligersavond. Hier gaan wij gedetailleerder in op de status van ons initiatief. Vrijwilligers worden hierover volgende week geïnformeerd. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Dan kan dat via ons contactformulier.

Bron: Breedband Alkmaar Buiten

dinsdag 5 april 2016

Laatste nieuws

Breedband Alkmaar-Buiten nieuwsbrief april 2016
Bestaat Breedband Alkmaar-buiten nog?
Jawel, maar we hebben niet meer alles in eigen hand.
Eén ding is zeker: glasvezel gaat komen in de buitengebieden.
Als we kijken naar de resultaten van de vraagbundeling, dan kunnen we stellen dat deze, met name, in de buitengebieden is geslaagd.  Zo is in De Woude, Driehuizen en Zuidschermer een percentage van boven de 60% behaald. De grote kernen als De Rijp, Schermerhorn en Stompetoren, met een percentage onder de 10%, zijn echter flink achtergebleven.
Juist deze kernen hadden we nodig om het totale financiële plaatje rond te krijgen. Nu zagen we dit al een tijdje aankomen en om die reden heeft Breedband Alkmaar-Buiten veel tijd gestoken in het krijgen van steun van de gemeente Alkmaar en de provincie Noord-Holland.
Deze instanties mogen echter alleen steun verlenen aan de aanleg van glasvezel in de zogenaamde "witte" gebieden. "Witte" gebieden zijn die gebieden waar geen kabelaansluiting aanwezig is en de downloadsnelheid lager is dan 30 Mbit/seconde. De hoop is dat als we de witte gebieden kunnen uitrolllen, de belangstelling vanuit de kernen zal toenemen en we het hele gebied kunnen gaan  aansluiten.
Er zijn gesprekken geweest met de gemeente Alkmaar voor een garantstelling voor een lening. Alkmaar heeft tijdens deze gesprekken toegezegd voor een deel garant te willen staan, maar verreweg het grootste deel van de garantstelling zou moeten komen van de provincie.
De provincie is echter niet alleen in gesprek met BAB, maar ook met de overige initiatieven in de provincie. De provincie heeft hierop besloten een adviesbureau in te schakelen om een onderzoek te doen naar de wijze waarop het beste steun kan worden verleend aan de uitrol van snel internet voor de "witte" gebieden in de hele provincie.


Noord-Holland noord is een grote witte vlek op het gebied van internetsnelheid


Dit adviesbureau heeft, na onderzoek, een aanbeveling gedaan die ongeveer neer komt op het volgende:
 Constatering adviesbureau:
 • Er zijn ongeveer 19.000 adressen in het witte gebied in Noord-Holland.
 • De enige serieuze optie voor snel internet is glasvezel.
 • Aanleg van glasvezel op deze adressen levert een substantiële bijdrage aan de leefbaarheid en economische ontwikkeling in deze gebieden.
 • Het is van belang dat de provincie Noord-Holland de aanleg steunt.
Het steunen van deze aanleg kan op twee manieren gebeuren:
 • Top-Down
  Dit betekent dat de provincie de grote marktpartijen (KPN, Ziggo, CIF) subsidieert om de aanleg van de, in de ogen van deze marktpartijen, onrendabele aansluitingen mogelijk te maken.
  Voor 5% van de adressen is aanleg van glasvezel door een marktpartij te duur en zal naar een andere oplossing worden gezocht.
 • Bottom-Up
  Dit betekent dat de provincie de bestaande burgerinitiatieven zal steunen om de aanleg in hun gebied mogelijk te maken. Dit is dus steun verlenen aan Breedband Alkmaar-Buiten, maar ook aan de overige initiatieven in Noord-Holland, om hun doelstellingen mogelijk te maken.
Het advies van het bureau is om de Top-Down benadering te kiezen. Hun argumenten hiervoor zijn schaalgrootte en uniformiteit. Er zou dus een grotere efficiency kunnen worden bereikt door alles bij één partij te leggen. Medio 2020 zou een substantieel deel van het aantal witte adressen in de provincie Noord-Holland moeten zijn aangesloten op glasvezel.
De provincie neemt in mei/juni een besluit over de te volgen richting.
Wat betekent dit nu voor gebied waarin Breedband Alkmaar-Buiten opereert, wanneer de provincie de aanbevelingen overneemt:
 • Aanleg van glasvezel op de 95% meest rendabele "witte" adressen lijkt er te komen. Wanneer dit zal gebeuren en wat precies de meest rendabele adressen zijn weten we niet.
 • - Wat is een substantieel deel in 2020: 95% of 20%?
 • - Wanneer behoort een adres tot de 5% die niet wordt aangelegd?
 • Het is allemaal nog niet gedefinieerd.
 • Wat de rol van Breedband Alkmaar-Buiten hierin precies wordt is niet duidelijk.
 • Alle adressen die niet in het witte gebied vallen,dit zijn voornamelijk de kernen, vallen niet onder de regeling van de provincie en het is ter beoordeling van de gekozen marktpartij of er daar al dan niet glasvezel wordt aangelegd.
 • Er komt:
 • -  geen "open netwerk" en dus geen concurrentie.
 • waarschijnlijk een buitengebiedtoeslag voor de adressen in de "witte" gebieden.
 • Hierdoor zal op termijn een aansluiting duurder zijn dan de aanbieding van BAB.
Bestuur en directie van BAB zullen de komende periode hun uiterste best doen om invloed uit te oefenen op het besluit van de provincie. 
Verder is het geld van BAB bijna op. Wij zijn dus genoodzaakt te bezuinigen. Dit betekent concreet dat op 19 juni het kantoor op de Volger worden gesloten en dat we vanaf nu telefonisch al moeilijker te bereiken zijn. Via onze website kunt u ons natuurlijk gewoon blijven benaderen. 
Zodra er meer bekend is over het besluit van de provincie zullen we u informeren.
Met vriendelijke groet,
Breedband Alkmaar-Buiten


Volg ons ook op


facebook.png
Twitter.png
Website.png
Cooperatie Breedband Alkmaar-Buiten is een bewonersinitiatief zonder winstoogmerk.
In de vorm van een coöperatie leggen bewoners hun eigen netwerk aan, beheren dat netwerk en kunnen zorgen voor een uitstekende dienstverlening naar alle leden.
Een bewonersinitiatief gaat ook voor zeggenschap voor alle leden over het eigen netwerk, de diensten en de organisatie.
Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat
alle woningen in een gebied worden aangesloten op een breedbandnetwerk. De opwaarderingen van de bestaande kopernetwerken en de aanleg van nieuwe glasvezelnetwerken vindt helaas alleen plaats in de kernen van steden en dorpen.
De kleine kernen en de buitengebieden vinden de huidige netwerkaanbieders niet passen binnen hun businessmodel en worden als onrendabel beschouwd.

Onze Breedband Coöperatie gaat voor het aansluiten van alle woningen en bedrijven.

zondag 13 december 2015

Nieuws van BAB

Breedband Alkmaar-Buiten Nieuwsbrief december 2015

De afgelopen weken is er weer veel gebeurd. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met KPN, de gedeputeerde Jaap Bond, de gemeente en andere zuster Coöperaties.
Het gesprek van maandag 30 november met de KPN was vooral bedoeld om te horen wat hun plannen zijn binnen nu en 3 jaar. KPN benadrukte dat KPN geen glasvezel gaat aanleggen in het buitengebied. KPN gaat in het buitengebied dus niet investeren in een  toekomst bestendig Next Generation Access (NGA) netwerk. Wel willen zij versneld het oude koper netwerk (weer) gaan up-graden naar VDSL. Hierdoor wordt een maximum capaciteit bereikt van (slechts) 52 MBIT/s. Dan moet u wel naast de straatkast wonen want het vermogen neemt substantieel af naarmate u verder van de straatkast af woont. En dat doet u al snel in het buitengebied. BAB ziet VDSL niet als een lange termijn oplossing voor de inwoners en gelukkig delen steeds meer mensen deze mening. Naast VDSL wil KPN 4G gaan aanbieden in de echt afgelegen gebieden. KPN zegt dat ze binnenkort de inwoners van het buitengebied een aanbieding willen doen voor deze dienst: 50 MBIT/s down en 10 MBIT/s voor € 50 p/m. 4G is g een NGA netwerk. Bij een NGA netwerk neem je onbeperkt internet af tegen een vooraf zelf bepaalde snelheid. Bij 4G neem je een bundel af. Bij 50 MBIT/s is de verwachting dat de bundel op is na ± 2 weken als gevolg van kijken naar o.a. HD televisie en Netflix ed. Dat betekent dat u a. de rest van de maand slecht/zeer traag internet hebt of b. uw bundel moet verhogen tegen meer kosten. Kortom op deze oplossing zit niemand te wachten!
BAB biedt u een onbeperkt, stabiel, betrouwbaar en op groei toekomst gerichte oplossing voor uw huidige slechte internet toegang en TV ontvangst. Uit het gesprek met Jaap Bond (gedeputeerde van de Provincie met glasvezel in zijn portefeuille) werd duidelijk dat de provincie in het eerste kwartaal van 2016 een beslissing neemt over hoe ze de buitengebieden in Noord Holland willen ontsluiten. Het besluit moet een oplossing zijn voor de aankomende 20 -30 jaar. Noord Holland gaat geld vrijmaken om de plannen te realiseren.
De Provincie heeft het onderzoeks- en adviesbureau Dialogic  in de arm genomen. Dit onderzoeksbureau heeft in 2014 in samenwerking met de TU Eindhoven een onderzoeksrapport uitgebracht (Dialogic-Fast-Forward-2014). Hierin wordt de verwachting uitgesproken dat de behoefte voor dataverkeer in de aankomende jaren substantieel zal toenemen. 2015: 30Mbit/s; 2016: 42Mbit/s; 2017 :59Mbit/s; 2018: 83Mbit/s; 2019: 117Mbit/s; 2020: 165Mbit/s. Duidelijk is dat de huidige oplossingen van KPN al in 2017 tekort schieten. Dus niet toekomstgericht! De stijging van het dataverkeer van 2015 tot met 2020 bedraagt 450%. Voor de beeldvorming: in het 3e kwartaal 2015 is het dataverkeer gestegen met 30% ten opzichte van het 2e kwartaal 2015. Deze stijging zal alleen maar toenemen naar mate de economie zal aantrekken.
Conclusie: Gezien de groei van ons dataverkeer is eigenlijk alleen glasvezel een oplossing die duurzaam en toekomst vast is. Kies daarom nu voor Breedband Alkmaar Buiten. Schrijf je in en betaal als je bent aangesloten!


Wij zijn ook altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons initiatief willen helpen.
Meer informatie kunt u vinden op de website. U kunt zich daar ook via het contactformulier aanmelden.
Servicepunt
Het Breedband Alkmaar-Buiten servicepunt is 5 dagen per week geopend.
Van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur.

U bent van harte welkom voor het laatste nieuws, advies, informatie of een
lekker kopje koffie.
Tot ziens op
De Volger 25 te De Rijp!

Volg ons ook op

facebook.png
Twitter.png
Website.png

maandag 7 december 2015

Burgerinitiatief Glasvezel in Spijkerboor n.a.v. bijeenkomst op 10 november jl. in ‘t Herenhuis


We waren als inwoners van Starnmeer en Spijkerboor uitgenodigd voor de bijeenkomst over glasvezel in deze regio (zie blog). Hierbij een korte samenvatting van de stand van zaken.
Het initiatief voor het aanleggen van glasvezel is een burgerinitiatief dat al eerder gestart is voor de kernen en buitengebieden, die onder de gemeente Alkmaar vallen. De enkele Spijkerboor woningen die aan de zijde van ‘t Heerenhuis staan, kunnen meeliften als er voldoende belangstelling is in de Starnmeer, omdat de nieuwe kabel dan al vrijwel langs deze woningen loopt (op dit moment zijn voor dat deel nog onvoldoende aanmeldingen).
Trend is dat al meer informatie via het internet verloopt: telefoon, televisie, filmkanalen, foto’s, programma’s zowel van de overheid, als ziekenhuizen, scholen, werk enz.  Het huidige internet in het buitengebied is te traag voor veel van deze mogelijkheden en dit is een kans voor Spijkerboor om komende jaren aan te kunnen haken.
Het burgerinitiatief vanuit Alkmaar heeft tevens de bewoners van Spijkerboor aan Kanaaldijk en Oudelandsdijk getipt: bij voldoende interesse dit mogelijk ook iets is voor en door de bewoners te regelen. Er is al een inventarisatie gedaan bij de bewoners van Spijkerboor en op dit moment is er voldoende interesse. Daar willen we graag verder mee aan de slag. Theoretisch zijn we er als we allemaal een geul graven van 500 m, in de praktijk is het echter iets complexer.
We hebben te maken met meer partijen, de gemeente Wormerland, de bewoners, de landeigenaren, de kabelgravers en aansluitingen en abonnement verstrekkers en een overbruggingsfinanciering voor de aanleg van de kabel, die terug betaald word uit de opbrengsten.
Om de kans te behouden aan te haken bij het initiatief vanuit Alkmaar – dat is de optie die zich het snelste aandient – moeten we nog wat hobbels overbruggen. Iedereen moet geraadpleegd worden en de belangen gebundeld. Daarom leek het ons verstandig een belangengroep “glasvezel in Spijkerboor” op te richten. Mogelijk wordt dit later een stichting, maar dit moet allemaal nog worden uitgezocht. We hebben al enkele buurtbewoners die hierbij willen meehelpen, en wij houden u uiteraard op de hoogte.
Om deze blog te ontlasten zetten we nieuwe informatie voortaan op:


dinsdag 1 december 2015

Glasvezel in Spijkerboor

Deze blog is gemaakt om de bewoners aan de kanaaldijk en de Oudelandsdijk van Spijkerboor (N.H.) op de hoogte te houden van de ontwikkelingen t.b.v. de aanleg van glasvezel in dit gebied


Er wordt op dit moment een burgerinitiatief gestart om glasvezel te krijgen.

Binnenkort meer.....